Strona dra Bartosza Ziemblickiego

in English

Partnera zarządzającego Kancelarii Prawnej ZKZ

b.ziemblicki@kancelaria-zkz.pl

 

Prezesa Sądu Arbitrażowego Online

b.ziemblicki@sadarbitrazowyonline.pl

 

Adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego

na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu:

bartosz.ziemblicki@ue.wroc.pl

     

Dorobek naukowy (kliknij by pobrać):

KSIĄŻKI:

 

1. Bartosz Ziemblicki, Ochrona praw człowieka w systemie Światowej Organizacji Handlu, Toruń, 2013.

2. Bartosz Ziemblicki, Prawo dla żeglarzy, Warszawa 2015,

3. Bartosz Ziemblicki, Arbitraż Online, Wrocław 2017 (dostępny dla Użytkowników serwisu Online Arbitration Court).

 

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH:

 

1. Bartosz Ziemblicki, Wpływ Światowej Organizacji Handlu na prawa dziecka, [w:] E. Karska (red.), „Prawa dziecka w prawie międzynarodowym”, Warszawa 2013,

2. Bartosz Ziemblicki, Odpowiedzialność państw w Światowej Organizacji Handlu, [w:] S. Zaręba (red.) „Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym”, Warszawa 2011,

3. Bartosz Ziemblicki, Klauzula porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem instytucji punitive damages, [w:] A. Bator, J. Helios, W. Jedlecka, „Rządy prawa i europejska kultura prawna”, Wrocław, 2014,

4. Bartosz Ziemblicki, Kilka refleksji nad relacjami pomiędzy ochroną środowiska i prawami człowieka, [w:] E. Karska (red.), „Globalne problemy ochrony praw człowieka”, Warszawa 2015,

5. Bartosz Ziemblicki, Konstytucyjne aspekty członkostwa Polski  w Unii Europejskiej, [w:] P. Kuczma (red.), „Polska wobec standardów Unii Europejskiej”, Polkowice 2015,

6. Bartosz Ziemblicki, Międzynarodowe organizacje gospodarcze a prawa człowieka, [w:] K. Karski (red.) „Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego”, Warszawa 2015,

7. Bartosz Ziemblicki, Sytuacja prawna konsumenta w sporze dotyczącym ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej, B. Gnela, K. Michałowska (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa 2015, Wydawnictwo C.H. Beck,
8. Bartosz Ziemblicki,
Lex Mercatoria jako prawo właściwe dla rozstrzygnięcia sporu, B. Mielnik (red.), "Z problematyki źródeł prawa międzynarodowego”, Wrocław 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
9. Bartosz Ziemblicki,
Soft law w prawie międzynarodowym gospodarczym publicznym, B. Kuźniak, M. Ingelevič-Citak (red.), „Ius cogens – soft law. Dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego”, Kraków 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
10. Bartosz Ziemblicki,
Rola organizacji pozarządowych w ochronie praw człowieka, J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), "Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia – instytucje – nowe wyzwania – praktyka”, Toruń 2017, Wydawnictwo Adam Marszałek,
11. Bartosz Ziemblicki,
Korporacje transnarodowe a prawa człowieka, J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), "Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie ochrony praw człowieka", Toruń 2017, Wydawnictwo Adam Marszałek.

12. Bartosz Ziemblicki, Korporacje transnarodowe jako podmioty prawa międzynarodowego – teoria a rzeczywistość, [w:] E. Cała-Wacinkiewicz (red.), "Prawo międzynarodowe – idee a rzeczywistość", Warszawa 2018.

13. Bartosz Ziemblicki, Kodeksy postępowania korporacyjnego jako alternatywa dla prawnej odpowiedzialności korporacji transnarodowych za naruszenia praw człowieka, [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.), "Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka", Toruń 2019.

 

ARTYKUŁY:

 

1. Bartosz Ziemblicki, Skutki porozumień Światowej Organizacji Handlu w porządku prawnym Wspólnot Europejskich, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo: Aktualne problemy prawa międzynarodowego i europejskiego, CCIX, 2009,

2. Bartosz Ziemblicki, Przyczyny i skutki jednoczesnego członkostwa Wspólnot Europejskich i ich państw członkowskich w Światowej Organizacji Handlu, Spotkania Europejskie, nr nr 2, 2009,

3. Bartosz Ziemblicki, The Controversies over the WTO Dispute Settlement System, Wrocławskie Studia Erazmiańskie: Zeszyty Studenckie, tom II, Wrocław 2009,

4. Bartosz Ziemblicki, Business is business. Czy WTO ma wpływ na przestrzeganie praw człowieka?, Wrocławskie Studia Erazmiańskie: Prawa człowieka. Idea, instytucje, krytyka, Wrocław 2010,

5. Bartosz Ziemblicki, Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na prawo wyborcze do Parlamentu Europejskiego, Kwartalnik Prawa Publicznego, nr 3/2010,

6. Bartosz Ziemblicki, Wprowadzenie do problematyki ekstradycji, Wrocławskie Studia Erazmiańskie: Prace z nauk penalnych oraz prawa międzynarodowego i europejskiego, Wrocław 2010,

7. Bartosz Ziemblicki, Some Thoughts on the Axiology and Constitutionalization of the WTO, Wroclaw Review of Law, Administration and Economics, 2011, vol. 1, issue 1,

8. Bartosz Ziemblicki, Zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie prawa prywatnego, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, 2012 vol. 1 no. 1,

9. Bartosz Ziemblicki, International Trade Measures Alternative to Sanctions Serving Human Rights Protection in External Relations, Wroclaw Review of Law, Administration and Economics, 2012, vol. 2 , issue 2.

10. Bartosz Ziemblicki, Współczesne rozumienie pojęcia międzynarodowego prawa gospodarczego, Studia Prawnicze PAN, Zeszyt 1 (197) 2014,

11. Bartosz Ziemblicki, The World after the Financial Crisis. Who should be responsible for International Financial Supervision?, Polish Review of International and European Law, vol. 2, issue 4, 2014,

12. Bartosz Ziemblicki, Współpraca Polski z międzynarodowymi organizacjami gospodarczymi w okresie transformacji ustrojowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Zmiany prawodawstwa gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, nr 362, 2014,

13. Bartosz Ziemblicki, Zagrożenia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami  z punktu widzenia pośrednika – wybrane zagadnienia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, nr 372, 2014,

14. Bartosz Ziemblicki, Uwarunkowania międzynarodowe i europejskie arbitrażu elektronicznego, Przegląd Prawa i Administracji, tom CIII, 2015,
15. Bartosz Ziemblicki,
Going Online - is the World Ready to Replace Litigation with Online Dispute Resolution Mechanisms?, Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, vol. 5, issue 2, 2015,
16. Bartosz Ziemblicki,
Zrównoważony rozwój z perspektywy prawa międzynarodowego i europejskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 452, 2016,
17. Bartosz Ziemblicki,
Some Reflections on Custom in International Economic Law, Wroclaw Review of Law, Administration and Economics, Vol 8, No 2 (2018): Special Issue,

18. Bartosz Ziemblicki, Transnational Corporations as a Challenge for Contemporary International Space Law, The Law and the State, No 3-4 (80-81), 2018.